Børneadvokat - det "nye" familieretssystem


Det nye system: Familieretshuset og Familieretten

Familieretshuset varetager nu mange af de opgaver, er nuværende Statsforvaltningen i foråret 2019 komme til at betyde store forandringer.

Vi er forberedt på det nye system og rådgiver dig gerne om, hvad det kommer til at betyde for dig, der har børn, og som skal skilles.

Familieretshuset er, hvor alle sager starter, og hvor familierne mødes med rådgivning og konflikthåndtering.

Alle indgribende afgørelser skal træffes ved dom i Familieretten.

Alle klagesager behandles i domstolssystemet

Der etableres en børneenhed, der skal sikre et klart fokus på barnets trivsel i processen.

familieretshuset


Baggrunden

Det nye system er et af flere tiltag, der er lavet for at varetage børnenes tarv (trivsel), når der skal træffes afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær. Det bygger på et ønske om at sætte barnet i centrum og møde dets behov undervejs på en anden måde.

Hensynet til barnet er altafgørende og sættes over andre hensyn. I det nye system er der fokus på barnets trivsel i hele forløbet. Barnet skal være trygt og støttes, når det inddrages i processen.

De familier, der selv kan løse problemerne og indgå aftaler, skal fortsat sikres hurtige og enkle forløb. Men de familier, der har et stort behov for hjælp til at løse deres uoverensstemmelser, skal også kunne hjælpes.

Derfor oprettes 3 spor – et grønt, gult og rødt spor, hvor det røde spor er for de sager, hvor forældrene og dermed barnet, har allermest behov for hjælp, og hvor familiens udfordringer kan være mange.

Der er et ønske om at skabe samlede løsninger i ét system, hvor familierne kun skal henvende sig ét sted, uanset hvilken gruppe (spor) de er i.


Familieretshuset og Familieretten

Familieretshuset er der, hvor alle skal henvende sig i første omgang.

Her registreres aftaler, som parterne er blevet enige om, og de, der ikke kan blive enige, kan få hjælp til at få et samarbejde i gang via konflikthåndterings- og rådgivningsrum.

Kan parterne fortsat ikke opnå enighed, bliver sagerne afgjort ved dom i Familieretten, der også behandler sager om fuldbyrdelse af afgørelser og aftaler om forældreansvar.

Med oprettelsen af Familieretshuset nedlægges Statsforvaltningen og Familieretten gør, at fogedretten fjernes fra det familieretlige område.


At være barn i processen

I det nye system er der mere fokus på barnet.

Der oprettes en børneenhed, som giver barnet dets egen indgang til og plads i systemet.

Barnet skal have en eller meget få personer, som er barnets kontakt til systemet.

Barnet får ret til en kontaktperson og en bisidder, og dermed har barnet en person, der kan være med til sikre, at barnet bliver hørt, og at barnet kommer til at kende sine rettigheder og muligheder.


At være familie i processen

I det nye system arbejder myndighederne tættere sammen, således at det familieretlige system arbejder sammen med kommunen.

Det gør, at der kan iværksættes en samlet indsats til støtte for familien og dermed barnet.

Det betyder også, at myndighederne i højere grad kan dele relevante oplysninger om familiens behov, og at der kan iværksættes undersøgelser til at afdække de problemer, som familien har – herunder forældrenes evne som forældre og evne til samarbejde.

En refleksionsperiode – timeout ! For at skabe ro om barnet, er begge forældre bopælsforældre i en refleksionsperiode på 3 måneder. I den periode er der tilbud om rådgivning og konfliktmægling.

Tvangsgennemførelse i Familieretten. Når en afgørelse er truffet – skal den følges. I det nye system skal tvangsmidlerne rette sig mod forælderen og ikke mod barnet. Det skal i videst mulig omfang undgås, at et barn oplever at blive hentet af og afleveret af myndighederne.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma