Forrretningsbetingelser


Generelt

Betingelserne for Stokvad-Advokatfirma er gældende fra 1. januar 2019.

Forretningsbetingelserne er gældende, med mindre andet er aftalt.

STOKVAD Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 39945215, der er ejet af advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius.

Pia Maria Stokvad-Rubenius er beskikket af justitsministeren og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Pia Maria Stokvad-Rubenius er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.


Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra en kunde undersøges det i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Stokvad-Advokatfirma er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Stokvad-Advokatfirma er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye kunder.

Kunder skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr.

Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab.


Behandling af personoplysninger

Ingen sager uden oplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende regler.

Du kan læse om vores behandling af personoplysninger under punktet personoplysninger.


Honorar

Stokvad-Advokatfirma afregner som udgangspunkt sagerne efter medgået tid, opgavens størrelse og kompleksitet. Der kan tillige tages hensyn til, om der har været tale om en hastesag, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven og sagens værdi.

For at kunne give den bedst mulige pris, kræves der ofte indbetaling af depositum.

Alle forudbetalte beløb herunder deposita bliver indsat på klientkonto og behandles som klientmidler i henhold til klientkontovedtægten.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.


Fortrolighed

Alle oplysninger, som meddeles Stokvad Advokatfirma af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt.

Fortrolighedspligten gælder med respekt af retsregler, hvorefter der påhviler Stokvad Advokatfirma oplysningspligt.


Klientmidler

STOKVAD Advokatfirma har klientbankkonti i Handelsbanken.

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler.


Ansvars og garantiforsikring

Advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius er ansvarsforsikret hos CNA Insurance, Filial af CNA

Insurance Compay Limited
Hammeriensgade 6
1267 København K

Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 2.500.000,00 pr. år.

Herudover er der tegnet en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. år.


Ansvar

STOKVAD Advokatfirma er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver alene om dansk ret.


Klage

STOKVAD Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126.

Herudover finder Advokatsamfundets advokatetiske regler anvendelse. Disse kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokater kan indgives til advokatankenævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.


Lov og værneting

STOKVAD Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma