Udvidet samlevertestamente


Lighed mellem ugifte og gifte

Uanset hvor lang tid, man har boet sammen, eller hvor mange børn man har, har man ingen automatisk arveret efter hinanden som samlevende.

Med et “udvidet samlevertestamente” kan ugifte få arveret efter hinanden, som var de gift.

Ægteskab er ikke den rigtige løsning for alle, løsningen kan derfor være et udvidet samlevertestamente.


Konsekvenser ved ikke at have et udvidet samlevertestamente

Har man ikke oprettet et udvidet samlevertestamente, vil man som samlevende ikke arve hinanden. Har man børn sammen, vil arven tilfalde børnene. Har man ikke fælles børn, tilfalder arven afdødes børn, forældre, søskende mv. Konsekvensen af ikke at lave et testamente, kan derfor være, at den længstlevende må sælge det fælles hjem eller andet.

Se mere om den legale arvs fordeling under vores afsnit om ”arv”.

Krav

Hvis du og din samlever opfylder følgende betingelser, så kan I udarbejde et udvidet samlevertestamente mellem jer:

 • I har boet sammen i mindst 2 år, eller I har eller venter fælles barn sammen.

 • I skal lovligt kunne indgå ægteskab med hinanden.

 • Det udvidede samlevertestamente skal være gensidigt.

Fordele

 • Arve hinanden som ægtefæller I kan arve hinanden som ægtefæller med fuldstændigt særeje ville arve hinanden med testamente – altså 7/8 af afdødes formue.

 • Udtage genstande til personligt brug forlods. Et udvidet samlevertestamente giver endvidere længstlevende mulighed for at udtage genstande til personligt brug forlods, få suppleringsarv, udtagelsesret og henstand med arvens betaling til livsarvinger ligesom ægtefæller.

Længstlevende kan ikke sidde i "uskifte bo"

Der er ikke mulighed for via et udvidet samlevertestamente at få ret til at sidde i "uskiftet bo" - ønsker man det, må man indgå ægteskab eller registreret partnerskab


Det skal der tages stilling til

 • Hvordan skal arven fordeles - til førstafdøde og når arven skal fordeles, når I begge er døde.

 • Skal der være særeje for jeres livsarvinger?

 • Hvorledes skal forsikrings- og pensionsudbetalinger behandles?

 • Skal der indarbejdes et børnetestamente?

 • Hvordan skal testamentet kunne ændres/tilbagekaldes?

 • Er der behov for at tage stilling til, hvorledes indbo skal fordeles?


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Du kan finde udvidet samlevertestamenter til under vores pris på nettet i dag – og det er der en god grund til. Disse testamenter er nemlig ikke kombineret med rådgivning om arv og andre forhold, og de er ofte ikke oprettet af en advokat eller tilpasset dine individuelle forhold. Mange er ”gør-det-selv”- eller standarddokumenter, som muligvis passer til dine forhold, men det er langt fra sikkert, at du får den optimale løsning. Det er lidt som et køkken - du kan sagtens få et "gør-det-selv" køkken med en glimrende vejledning til en rigtig billig pris, men det er ikke sikkert, at resultatet bliver helt det, som du ønskede – eller helt så godt, som det kunne være blevet, hvis du havde haft en professionel køkkenrådgiver og dygtig håndværker med i dit køkkenprojekt.

Når du laver et testamente hos Stokvad Advokatfirma, betaler du ca. samme pris for dokumentet, som hos de fleste udbydere på nettet. Sammen med dit dokument får du en times personlig rådgivning og vejledning. Typisk er der først et møde til afklaring af dine/jeres behov (dette kan også ske telefonisk eller via skype), herefter bliver det/de relevante dokumenter udarbejdet, og derefter er der et kortere møde til gennemgang af dokumenterne og en vejledning om det praktiske i forhold til notaren, tinglysning m.v.

Du har således under hele forløbet adgang til personlig og direkte rådgivning. Det giver dig tryghed gennem hele processen og sikrer, at du får det produkt, som er mest optimalt for dig.

Endelig kan du komme tilbage indenfor 10 år og få foretaget ændringer, som afspejler dine ændrede livsforhold til en reduceret pris.

Gensidigt samlevertestamente

Hvis ikke I opfylder betingelserne for et udvidet samlevertestamente, så kan I stadig sikre hinanden i form af et gensidigt samlevertestamente. Her opnår I ikke samme fordele, som et udvidet samlevertestamente giver fx udtagelsesret og mulighed for suppleringsarv.

I får imidlertid mulighed for med et gensidigt samlevertestamente at indsætte hinanden som arvinger af alt, der ikke er tvangsarv. Dermed kan samleveren få op til ¾ af den førstafdødes formue, hvis afdøde havde børn (livsarvinger). Hvis afdøde ikke havde børn kan samlevende råde over hele formuen, og man kan testere hele sin formue til sin samlever.


Det siger arveloven

Hvis du ikke har udarbejdet et testamente, gælder arveloven:

Samlevende

Samlevende arver IKKE hinanden, uanset hvor mange år de har boet sammen og uanset om de har fællesbørn. Men der kan laves et Udvidet samlevertestamente, der sikrer, at samlevende arver efter hinanden.

Ægtefælle og børn

Ægtefæller arver hinanden automatisk efter arveloven og ægtefæller skal ikke betale boafgift – også kaldet arveafgift – når de arver hinanden.

Livsarvinger (børn) og ægtefælle arver ligeligt. De vil altså få halvdelen hver.

Er der en ægtefælle og to børn, vil ægtefællen få 50 % og hver af børnene 25 %.

Er der ingen børn og ingen ægtefælle, arver forældre, dernæst søskende

I dette tilfælde arver forældrene hver 50 % af arven. Skulle forældre være afdøde, arver søskende.

Testamenter fra før 2008

Prisen på testamenter kan være høj, hvilket gør, at mange mennesker ikke ønsker at betale for et nyt testamente, hvis de blot skal tilpasse enkelte områder. Det kan dog have store konsekvenser, hvis ikke man opdaterer et testamente fra før 2008, da testamenter fra før 2008 kan være forældede.

Testamente typer

Testamenter gøres juridisk gyldige på følgende måder - vi guider dig igennem afhængig af dine ønsker og behov.

 • Notartestamente. Et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder i skifteretten. Dette er den gængse metode.

 • Vidnetestamente. Et testamente, der underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

 • Nødtestamente. Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente som notar- eller vidnetestamente, kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente som notar- eller vidnetestamente..

 • Digitalt signeret. Digital signering vha. NemId.

Vi vil helt klart anbefale, at I begunstiger hinanden i et notartestamente, for dette dokument vil altid komme frem, hvis en af jer dør. Notaren opbevarer en kopi med samme gyldighed som originalen.

Denne sikkerhed har I ikke ved et vidnetestamente, og hvis originalen forsvinder - fx fordi den ved en fejl bliver smidt ud sammen med andre papirer - betragtes vidnetestamentet som tilbagekaldt, medmindre der findes en kopi, og der ikke er grundlag for at antage, at testamentet er tilbagekaldt.

Tillige har notartestamentet den fordel, at det vil være meget vanskeligt for din samlevers slægtninge at komme igennem med deres eventuelle indsigelser vedrørende testamentets gyldighed. Notaren skal nemlig forvisse sig om, at du og din samlever er 'i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamentet'.

Ved et digitalt signeret testamente opbevarer udbyderen typisk dokumentet. Du er afhængig af at udbyderens fortsætter driften.


Særlige testamenter

Vi kan hjælpe med de øvrige gængse former for testamenter:

 • Indbotestamente. Et underskrevet og dateret dokument, hvor det er angivet, hvem der skal arve ens sædvanlige indbo og personlige effekter.

 • Donortestamente. I et donortestamente tager man stilling til, om organer må fjernes og anvendes, efter at man er erklæret hjernedød. Man kan både give tilladelse og nedlægge forbud, lige som man kan donere udvalgte organer eller dem alle. Et donortestamente skal registreres i Donorregistret.

 • Livstestamente. En erklæring om, at man ikke 1) ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor døden er uafvendelig, og 2) ønsker livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

 • Plejetestamente. I et plejetestamente kan man give udtryk for, hvordan man ønsker, at et plejehjem skal varetage omsorgen for en, hvis man mister åndsevnerne (f.eks. bliver dement). Testamentet kan f.eks. omhandle ens ønsker til spisetider, beklædning, personlig pleje, make-up og lignende. Der er ingen særlige formkrav. Myndigheder og plejepersonale bruger det som vejledning og skal så vidt muligt respektere ønskerne, men er ikke bundet af dem.

 • Dyretestamente. Et dyretestamente, overlader ens hund eller kat til Dyrenes Beskyttelses omsorg, hvis man dør.


Kontakt os nu
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma