Gensidigt testamente


Opret et testamente med din ægtefælle eller samlever

Når man laver et gensidigt testamente, har man mulighed for at sikre hinanden bedst muligt. Der kan i et gensidigt testamente også tages hensyn til både, dine, mine og vores børn samt nuværende og kommende svigerbørn og børnebørn.


Den der lever længst

Ofte er det en god idé, at man sikrer den, som lever længst, bedst muligt.

Er I gift og har fælles børn eller sammenbragte børn, vil den, som lever længst, "kun" arve halvdelen af førstafdødes formue. Den resterende halvdel af førstafdødes formue vil børnene skulle arve. Det kan betyde, at den, der lever længst, skal sælge huset eller andet, for at børnene kan få deres arv.

Det skal der tages stilling til

 • Hvordan vil det være, hvis I ikke laver et testamente?

 • Hvordan vil I sikre hinanden i forhold til, hvad jeres børn skal arve?

 • Bør I overveje muligheden for at den, der lever længst, kan sidde i uskiftet bo?

 • Ønsker du at fremtidssikre arven ved at give særeje til dine børn og andre arvinger?

 • Har I brug for et børnetestamente, hvor I tilkendegiver, hvem I foretrækker, skal være værge for jeres barn/børn i tilfælde af tidlig død?

 • Måden, hvorpå formuen fordeles, afhænger af, hvordan formuen ”ejes” af dig.

 • Hvad sker der med forsikrings- og pensionsudbetalinger

 • Skal der indsættes særlige principper for, hvorledes jeres indbo fordeles i tilfælde af, at arvingerne ikke kan blive enige herom.


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Du kan finde testamenter til under vores pris på nettet i dag – og det er der en god grund til. Disse testamenter er nemlig ikke kombineret med rådgivning om arv og andre forhold, og de er ofte ikke oprettet af en advokat eller tilpasset dine individuelle forhold. Mange er ”gør-det-selv”- eller standarddokumenter, som muligvis passer til dine forhold, men det er langt fra sikkert, at du får den optimale løsning. Det er lidt som et køkken - du kan sagtens få et "gør-det-selv" køkken med en glimrende vejledning til en rigtig billig pris, men det er ikke sikkert, at resultatet bliver helt det, som du ønskede – eller helt så godt, som det kunne være blevet, hvis du havde haft en professionel køkkenrådgiver og dygtig håndværker med i dit køkkenprojekt.

Når du laver et testamente hos Stokvad Advokatfirma, betaler du ca. samme pris for dokumentet, som hos de fleste udbydere på nettet. Sammen med dit dokument får du en times personlig rådgivning og vejledning. Typisk er der først et møde til afklaring af dine/jeres behov (dette kan også ske telefoniske eller via skype), herefter bliver det/de relevante dokumenter udarbejdet, og derefter er der et kortere møde til gennemgang af dokumenterne og en vejledning om det praktiske i forhold til notaren, tinglysning m.v.

Du har således under hele forløbet adgang til personlig og direkte rådgivning. Det giver dig tryghed gennem hele processen og sikrer, at du får det produkt, som er mest optimalt for dig.

Endelig kan du komme tilbage indenfor 10 år og få foretaget ændringer, som afspejler dine ændrede livsforhold til en reduceret pris.


Det siger arveloven

Hvis du ikke har udarbejdet et testamente, gælder arveloven:

Samlevende

Samlevende arver IKKE hinanden, uanset hvor mange år de har boet sammen, og uanset om de har fællesbørn. Men der kan laves et Udvidet samlevertestamente, der sikrer, at samlevende arver efter hinanden.

Ægtefælle og børn

Ægtefæller arver hinanden automatisk efter arveloven, og ægtefæller skal ikke betale boafgift – også kaldet arveafgift – når de arver hinanden.

Livsarvinger (børn) og ægtefælle arver ligeligt. De vil altså få halvdelen hver.

Er der en ægtefælle og to børn, vil ægtefællen få 50 % og hver af børnene 25 %.

Er der ingen børn og ingen ægtefælle, arver forældre, dernæst søskende

I dette tilfælde arver forældrene hver 50 % af arven. Skulle forældre være afdøde, arver søskende.


Testamenter fra før 2008

Prisen på testamenter kan være høj, hvilket gør, at mange mennesker ikke ønsker at betale for et nyt testamente, hvis de blot skal tilpasse enkelte områder. Det kan dog have store konsekvenser, hvis ikke man opdaterer et testamente fra før 2008, da testamenter fra før 2008 kan være forældede.


Typiske beslutninger

Ægtefæller uden børn (samlevende: Se udvidet samlevertestamente)

Barnløse ægtefæller arver som udgangspunkt alt efter hinanden. Dette er også, hvad de fleste ønsker – testamentet oprettes derfor som oftest for at sørge for den rette fordeling af arven, når den længstlevende ægtefælle går bort.

Mange overvejer, om der går noget til hver “slægtsgren”, nevøer, niecer osv. – og skal en del af arven gå videre til velgørende foreninger?

Ægtefæller med fællesbørn

Hvis I er gift og har børn sammen, men ikke børn fra tidligere forhold, kan der være særligt to forhold, der begrunder et testamente.

 • Et ønske om at sikre, at arven til børnene kommer til at tilhøre dem personligt som særeje, således at den ikke skal deles med svigerbørnene i tilfælde af separation og skilsmisse mv.

 • Det er muligt for den længstlevende af jer at sidde i uskiftet bo, men hvis længstlevende af en eller anden grund ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo resten af sine dage, f.eks. fordi længstlevende vil indgå nyt ægteskab, kan arven til længstlevende øges betydeligt, hvis der oprettes et testamente kombineret med en ægtepagt. Dermed bliver det økonomisk billigere for den længstlevende at “skifte”, og den længstlevende er ikke tvunget til at sidde i uskiftet bo.

Læs om ægtepagter her: Z:\articles_dokumenter\saereje_.md

Med et testamente og en ægtepagt kan den længstlevende beholde op til 15/16 (93,75%) af fællesboet – det vil ofte være at foretrække frem for at hensidde i uskiftet bo.

Ægtefæller med særbørn

Ægtefæller med et eller flere særbørn (børn fra tidligere forhold) har ikke automatisk mulighed for at sidde i uskiftet bo, idet dette kræver samtykke fra førstafdødes særbørn.

Man kan få den andens særbørns forhåndssamtykke til uskiftet bo, hvilket ægtepar med god kontakt til deres særbørn ofte benytter sig af – så ved ægtefællerne på forhånd, at uskiftet bo er muligt, og det giver ikke anledning til ufred med første afdødes særbørn.

Ofte vil et skifte – dvs. fordeling af arv – dog være at foretrække frem for at hensidde i uskiftet bo, og så gavner det den længstlevende, hvis der er oprettet et testamente, hvori det er sikret, at den længstlevende skal arve “mest muligt” kombineret med en ægtepagt.

Når den længstlevende ægtefælle går bort, skal arven fordeles blandt børnene. Arven til de enkelte børn vil blive fordelt meget forskelligt, alt efter, hvem af de to ægtefæller, der går bort først. Typisk vil den længstlevendes børn ende med at arve væsentligt mere end førstafdødes barn.

Dette er muligt at forebygge med et såkaldt ligedelingstestamente, hvor arven deles lige mellem børnene, uanset hvem af ægtefællerne, der “tilfældigvis” lever længst.


Når du fortryder det gensidige testamente

I bestemmer selv, hvilke muligheder I skal have for at ændre det gensidige testamente. En del af rådgivningen om testamenter er, hvilke overvejelser, I skal gøre jer, blandt andet om tilbagekaldelse.

Ofte beslutter man, at et gensidigt testamente bortfalder, ved separation/skilsmisse henholdsvis samlivsophør som følge af uoverensstemmelser.


Testamente typer

Testamenter gøres juridisk gyldige på følgende måder - vi guider dig igennem afhængig af dine ønsker og behov.

 • Notartestamente. Et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder i skifteretten. Dette er den gængse metode.

 • Vidnetestamente. Et testamente, der underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

 • Nødtestamente. Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente som notar- eller vidnetestamente, kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente som notar- eller vidnetestamente.

Vi vil helt klart anbefale, at I begunstiger hinanden i et notartestamente, for dette dokument vil altid komme frem, hvis en af jer dør. Notaren opbevarer en kopi med samme gyldighed som originalen.

Denne sikkerhed har I ikke ved et vidnetestamente, og hvis originalen forsvinder - fx fordi den ved en fejl bliver smidt ud sammen med andre papirer - betragtes vidnetestamentet som tilbagekaldt, medmindre der findes en kopi, og der ikke er grundlag for at antage, at testamentet er tilbagekaldt.

Tillige har notartestamentet den fordel, at det vil være meget vanskeligt for din samlevers slægtninge at komme igennem med deres eventuelle indsigelser vedrørende testamentets gyldighed. Notaren skal nemlig forvisse sig om, at du og din samlever er 'i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamentet'.


Særlige testamenter

 • Indbotestamente. Et underskrevet og dateret dokument, hvor det er angivet, hvem der skal arve ens sædvanlige indbo og personlige effekter.

 • Donortestamente. I et donortestamente tager man stilling til, om organer må fjernes og anvendes, efter at man er erklæret hjernedød. Man kan både give tilladelse og nedlægge forbud, lige som man kan donere udvalgte organer eller dem alle. Et donortestamente skal registreres i Donorregistret.

 • Livstestamente. En erklæring om, at man ikke 1) ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor døden er uafvendelig, og 2) ønsker livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

 • Plejetestamente. I et plejetestamente kan man give udtryk for, hvordan man ønsker, at et plejehjem skal varetage omsorgen for en, hvis man mister åndsevnerne (f.eks. bliver dement). Testamentet kan f.eks. omhandle ens ønsker til spisetider, beklædning, personlig pleje, make-up og lignende. Der er ingen særlige formkrav. Myndigheder og plejepersonale bruger det som vejledning og skal så vidt muligt respektere ønskerne, men er ikke bundet af dem.

 • Dyretestamente. Et dyretestamente - overlader ens hund eller kat til Dyrenes Beskyttelses omsorg, hvis man dør.

Du bør også overveje at få lavet en fremtidsfuldmagt, så har du mulighed for selv at bestemme, hvem der skal træffe beslutninger for dig, hvis du ikke selv kan det længere.


Kontakt os nu
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma