Testamente


Ved du, hvem der arver efter dig? - Har du brug for et testamente

Alle mennesker bør tage stilling til, hvad der skal ske med deres ting, når de er gået bort. Mange har brug for at lavet et testamente, således at deres arv fordeles, som de ønsker det. Dette gælder, uanset om man er alene, gift eller samlevende, har børn sammen eller hver for sig - eller ikke har børn.

Med et testamente sikrer du, at det er dig, der bestemmer, hvad der skal ske, når du ikke er her mere. Uden et testamente bliver din arv fordelt efter arvelovens regler - og det er langt fra sikkert, at det den fordeling, som du ønskede.


Et testamente sikrer din sidste vilje

Testamentet er et juridisk dokument, hvor du oplyser, hvem der skal arve dig den dag, hvor du går bort.

Dit liv er i konstant forandring, og netop derfor bør du være opmærksom på, at dit testamente opdateres, så testamentet faktisk også udtrykke din sidste vilje. Du bør ligesom med forsikringer, pensionsordninger og andet - indimellem tage stilling til, om testamentet - hvis du har lavet et sådant - stadig giver dig det, som du ønsker.


Fordele ved at udarbejde et testamente

 • Fordeling efter dine ønsker. Et testamente sikrer, at din arv fordeles, som du ønsker det. Det kan for eksempel være en god ide, at forældrene i en familie med børn bestemmer, at den af forældrene, der måtte leve længst, skal arve så meget som muligt. Det giver vedkommende mulighed for at blive boende i det tidligere fælles hjem og tage sig bedst muligt at børnene. Et sådant testamente vi ofte blive kombineret med en ægtepagt for at opnå det ønskede resultat.

 • Særeje til arvinger. Det kan være, at du vil sikre, at dine børn får særeje på deres arv fra dig. På den måde kan du sikre, at de ikke skal dele arven efter dig ved en eventuel skilsmisse.

 • Båndlæg arven. Du kan bestemme, at hele arven ikke skal udbetales på én gang. Har du en arving, der ikke er god til at håndtere store mængder penge, kan det være en fordel, at arven bliver udbetalt i portioner over en årrække.

 • Undgå ufred. Du sikrer, at der ikke opstår splid og ufred blandt dine arvinger pga. usikkerhed omkring dine ønsker.

 • Det sorte får. Det er ofte svært at tale om. Men i mange familier er der én, som ikke længere er en del af familien, og som man derfor ikke ønsker skal have fuld del i arven. Dette kan du også sikre gennem et testamente - muligvis kombineret med en ægtepagt.


Det skal der tages stilling til/undersøges når du laver testamente

Hvordan fordeles arven, hvis du ikke gør noget

Inden du kan tage stilling til, om du har brug for et testamente, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan din arv fordeles efter arveloven. Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke andre forhold, der kan påvirke fordelingen af det, som du efterlader dig.

Det har stor betydning, hvem forsikringer og udbetalinger fra pensionsordninger tilfalder, men det reguleres IKKE af arveloven.

Har du/din ægtefælle mulighed for at sidde i uskiftet bo?

Hvor meget kan du selv bestemme - er der tvangsarv

Hvis du har livsarvinger (børn eller deres børn) eller en ægtefælle, er den legale tvangsarv 1/4. Du kan altså "kun" lave testamente for 3/4 af din formue.

Livsarvinger er både også børn fra tidligere forhold. Hvis en af dine livsarvinger dør, træder dennes livsarvinger ind i arveretten.

Ægtefæller uden børn. H dør og har ingen børn, men en ægtefælle. Ægtefællen er sikker på at få 1/4 af arven. H kan altså testamentere frit over 75 % af sin formue. Hvis der ikke er oprettet testamente, vil ægtefælle arve hele formuen.

Ægtefælle med børn: M dør og har tre børn og en ægtefælle. M kan stadig testere over 3/4 af formuen - ægtefællen er sikker på at få 1/8 af formuen, mens 1/8 deles af de to børn. På denne måde er 1/4 af formuen gået til tvangsarv. Er der ikke oprettet testamente, vil ægtefællen få halvdelen af arven, og hvert barn vil få 1/4 af arven.

For ægtefæller med børn, kan et testamente med fordel kombineres med en ægtepagt.

Ugifte med børn: Ugifte med børn kan frit testamentere over 3/4 af deres arv. Mens mindst 1/4 af arven tilfalder børnene. Hvis du ikke har en ægtefælle men en samlever, som du ønsker skal have del i din arv, så skal du helt sikkert overveje at oprettet et Udvidet samlevertestamente.

Arvelovens § 5 stk. 2, giver mulighed for at begrænse den enkeltes livsarvings tvangsarv yderligere til 1. mio. kr. Beløbet reguleres årligt og udgør i 2019 1.290.000 kr. Bestemmelsen er derfor kun relevant i meget velhavende familier.

Ingen børn og ingen ægtefælle: Er der hverken ægtefælle eller børn (eller deres børn), er der ingen tvangsarv, og man har derved mulighed for at testere over hele sin formue ved et testamente.

Skal der være forskel - alt efter, hvornår du dør i forhold til din ægtefælle

Mange har et ønske om, at sikre sin ægtefælle eller samlever bedst muligt efter ens død. Der kan være stor forskel på ægtefællernes/de samlevende forhold både økonomisk, men også familiære forhold, ligesom børn fra tidligere ægteskaber/forhold kan have betydning.

Det kan derfor være vigtigt i et testamente at klarlægge, om der er forskel på, hvad der skal ske, alt efter hvem der dør først.

Er der brug for at sikre særlige aktiver

Udover at fordele formuen beløbsmæssigt, kan der være behov for eller ønske om, at visse aktiver forbliver i familiens eje - eller skal tilfalde en bestemt arving. Du har mulighed for at træffe sådanne beslutninger i dit testamente.

Fordeling af indbo

Du kan med fordel anvise dine arvinger, efter hvilke principper du ønsker, at de skal dele dit indbo. Du kan på den måde være med til at mindske risikoen for ufred mellem dine efterladte.

Er der taget højde for pensionsopsparinger og forsikringer

Et testamente regulerer IKKE, hvem der får udbetalt forsikringer og ydelser fra pensionsordninger. Det er derfor meget vigtigt, at sådanne beløb bliver taget med i betragtning, når der oprettes testamente.

Skal testamentet kombineres med andre dokumenter for at opnå det, du gerne vil

Det er ikke alt, man kan regulere ved testamente. Det er derfor vigtigt, at du også har kendskab til muligheden for at oprette eksempelvis ægtepagter, muligheden for at give gaver mens du er i live, muligheden for at tegne forsikringer m.v.


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Du kan finde testamenter til under vores pris på nettet i dag – og det er der en god grund til. Disse testamenter er nemlig ikke kombineret med rådgivning om arv og andre forhold, og de er ofte ikke oprettet af en advokat eller tilpasset dine individuelle forhold. Mange er ”gør-det-selv”- eller standarddokumenter, som muligvis passer til dine forhold, men det er langt fra sikkert, at du får den optimale løsning. Det er lidt som et køkken - du kan sagtens få et "gør-det-selv" køkken med en glimrende vejledning til en rigtig billig pris, men det er ikke sikkert, at resultatet bliver helt det, som du ønskede – eller helt så godt, som det kunne være blevet, hvis du havde haft en professionel køkkenrådgiver og dygtig håndværker med i dit køkkenprojekt.

Når du laver et testamente hos Stokvad Advokatfirma, betaler du ca. samme pris for dokumentet, som hos de fleste udbydere på nettet. Sammen med dit dokument får du en times personlig rådgivning og vejledning. Typisk er der først et møde til afklaring af dine/jeres behov (dette kan også ske telefoniske eller via skype), herefter bliver det/de relevante dokumenter udarbejdet, og derefter er der et kortere møde til gennemgang af dokumenterne og en vejledning om det praktiske i forhold til notaren, tinglysning m.v.

Du har således under hele forløbet adgang til personlig og direkte rådgivning. Det giver dig tryghed gennem hele processen og sikre, at du får det produkt, som er mest optimalt for dig.

Du kan komme tilbage indenfor 10 år og foretaget ændringer som afspejler dine ændrede livsforhold til en reduceret pris.

Det siger arveloven

Hvis du ikke har udarbejdet et testamente, gælder arveloven:

Samlevende

Samlevende arver IKKE hinanden, uanset hvor mange år de har boet sammen, og uanset om de har fællesbørn. Men der kan laves et Udvidet samlevertestamente, der sikrer, at samlevende arver efter hinanden.

Ægtefælle og børn

Ægtefæller arver hinanden automatisk efter arveloven og ægtefæller skal ikke betale boafgift – også kaldet arveafgift – når de arver hinanden.

Livsarvinger (børn) og ægtefælle arver ligeligt. De vil altså få halvdelen hver.

Er der en ægtefælle og to børn, vil ægtefællen få 50 % og hver af børnene 25 %.

Er der ingen børn og ingen ægtefælle, arver forældre, dernæst søskende

I dette tilfælde arver forældrene hver 50 % af arven. Skulle forældrene være afdøde, arver søskende.


Testamenter fra før 2008

Prisen på testamenter kan være høj, hvilket gør, at mange mennesker ikke ønsker at betale for et nyt testamente, hvis de blot skal tilpasse enkelte områder. Det kan dog have store konsekvenser, hvis ikke man opdaterer et testamente fra før 2008, da testamenter fra før 2008 kan være forældede.


Testamente typer

 • Notartestamente. Et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder i skifteretten. Dette er den gængse og mest sikre metode.

 • Vidnetestamente. Et testamente, der underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

 • Nødtestamente. Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette testamente som notar- eller vidnetestamente, kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente. Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette testamente som notar- eller vidnetestamente.

Vi vil helt klart anbefale, at I begunstiger hinanden i et notartestamente, for dette dokument vil altid komme frem, hvis en af jer dør. Notaren opbevarer en kopi med samme gyldighed som originalen.

Denne sikkerhed har I ikke ved et vidnetestamente, og hvis originalen forsvinder - fx fordi den ved en fejl bliver smidt ud sammen med andre papirer - betragtes vidnetestamentet som tilbagekaldt, medmindre der findes en kopi, og der ikke er grundlag for at antage, at testamentet er tilbagekaldt.

Tillige har notartestamentet den fordel, at det vil være meget vanskeligt for din samlevers slægtninge at komme igennem med deres eventuelle indsigelser vedrørende testamentets gyldighed. Notaren skal nemlig forvisse sig om, at du og din samlever er 'i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamentet'.


Særlige testamenter

Vi kan hjælpe med de øvrige gængse former for testamenter:

 • Indbotestamente. Er et testamente om, hvem der skal arve de forskellige genstande, som du efterlader dig.

 • Donortestamente. I et donortestamente tager man stilling til, om ens organer må fjernes og anvendes, efter at man er erklæret hjernedød. Man kan både give tilladelse og nedlægge forbud, lige som man kan donere udvalgte organer eller dem alle. Et donortestamente skal registreres i Donorregistret.

 • Livstestamente. En erklæring om, at man ikke 1) ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor døden er uafvendelig eller 2) ønsker livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

 • Plejetestamente. I et plejetestamente kan man give udtryk for, hvordan man ønsker, at et plejehjem skal varetage omsorgen for en, hvis man mister åndsevnerne (f.eks. bliver dement). Testamentet kan f.eks. omhandle ens ønsker til spisetider, beklædning, personlig pleje, make-up og lignende. Der er ingen særlige formkrav. Myndigheder og plejepersonale bruger det som vejledning og skal så vidt muligt respektere ønskerne, men er ikke bundet af dem.

 • Dyretestamente. Overlader ens hund eller kat til Dyrenes Beskyttelses omsorg, hvis man dør.


Kontakt os nu for en uforpligtende snak og eventuel bestilling af tid til et møde
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma