Fremtidsfuldmagt


Formål

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der giver den, der får det oprettet, mulighed for at sikre sig, at man selv bestemmer over de ting, der påvirker ens liv, hvis man på grund af sygdom eller andet ikke længere selv er i stand til at træffe de relevante beslutninger.

En af fordelene ved en fremtidsfuldmagt er, at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort. Dermed bliver der klarhed over, hvad det er, du har ønsket, der skal ske, og hvem der kan træffe beslutninger for dig. Den, der skal træffe beslutningerne, får også viden om, hvad du har ønsket. Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere personer, der i fremtiden kan varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du ikke længere selv kan. Indtil da er fremtidsfuldmagten ikke aktiv.


Jo før jo bedre

Alle der har risiko for at komme i en situation, hvor de ikke længere selv kan træffe de relevante beslutninger, bør lave en fremtidsfuldmagt. Dog skal man være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Men det er dog selvsagt vigtigst for personer, der har en demenssygdom. De kan nemlig i det tidlige stadie af sygdommen selv udpege den eller de personer, de ønsker skal varetage deres forhold, når de ikke længere selv kan.
En fremtidsfuldmagt er dog også relevant for denne, der har forhøjet risiko for at blive ramt af forskellige ulykker enten fordi de lever et meget aktivt fritidsliv eller har et arbejde, der indebærer risiko for ulykker.

Fuldmagten træder først i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, f.eks. på grund af sygdom eller mental svækkelse. Fremtidsfuldmagten bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret og skal sættes i kraft af Familieretshuset, når betingelserne er opfyldte.


Det skal der tages stilling til

Hvem og hvor mange skal have fuldmagt.

ALLE, som er over 18 år, når fremtidsfuldmagten træder i kræft, kan indsættes som fuldmægtig – dog skal personen selv være i stand til handle på egne vegne og må derfor ikke være under værgemål eller selv have en aktiv fremtidsfuldmagt.

Du bør overveje om den/de, som du har valgt, vil være i stand til at handle på dine vegne også i fremtiden, særligt hvis den først træder i kraft mange år efter du har lavet den. I nogle tilfælde bør du også overveje, om du skal ændre den.

Du kan godt have flere fremtidsfuldmægtige, og de kan være lige, have forskellige opgaver eller subsidiære i forhold til hinanden.

Fordelene ved at udpege mere end én fremtidsfuldmægtig er, at fremtidsfuldmægtigene vil kunne aflaste hinanden, og at de kan udpeges til at varetage de områder, som de hver især har en særlig kompetence indenfor. Omvendt er der en risiko for, at flere fremtidsfuldmægtige ikke kan blive enige, eller at de handler i modstrid med hinanden.

Subsidiære fremtidsfuldmægtige træder kun i kraft, hvis den eller de primære fremtidsfuldmægtige ikke kan varetage opgaven.

Hvilke opgaver skal fremtidsfuldmagten omfatte (økonomiske, personlige eller begge dele)

Du bestemmer, hvad fremtidsfuldmagten omfatter. Det kan både være personlige og økonomiske forhold. Det kan være betalinger af regninger, ansøgninger til det offentlige m.v. Det kan også være, at du vil være mere præcis og begrænse fuldmagten til enkelte forhold. Da den fuldmægtige kun kan handle på dine vegne indenfor de rammer du sætter, er det vigtigt, at du overvejer disse nøje. I den proces skal du tænke over, at der kan gå mange år, inden fremtidsfuldmagten træder i kraft.

En fremtidsfuldmagt til at varetage dine økonomiske forhold vil omfatte – indgåelse af aftaler også lejekontrakter og salg af fast ejendom, indfrielse af lån m.v. Fremtidsfuldmægtigen kan også selv give en anden person fuldmagt til at tage sig af et eller flere økonomiske forhold inden for fremtidsfuldmagtens område.

Omfatter fremtidsfuldmagten også dine personlige forhold, vil dette give den fuldmægtige ret til at indgå aftaler og træffe beslutninger om hjælpeforanstaltninger, klager over afgørelser, aktindsigt, og tilkendegivelser om pleje og omsorg.

Der er grænser for, hvad du kan bestemme, at den fremtidsfuldmægtige kan – eksempelvis kan der være områder, hvor du skal møde personligt, der kan ikke oprettes testamente eller træffes beslutning om, at du skal flytte på plejehjem mod din vilje. Den fuldmægtige kan altså ikke tvinge dig til noget.

I hvilket omfang skal fuldmægtigen inddrage andre i sine beslutninger (hhv. drøfte ctr. orientere).

Den, som du har valgt, skal gøre det, som du ville have gjort – så godt som den fuldmægtige kan. Det betyder også, at den fuldmægtige skal inddrage dig, din ægtefælle eller samlever, hvis der træffes vigtige beslutninger. Det kan være vigtigt at tilkendegive, hvem du mener er dine nærmeste.

Skal der udarbejdes interne retningslinjer vedrørende fremtidsfuldmagten.

Det kan være, at du allerede nu har nogle ting, som du mener er vigtige. Der kan være aktiver, som du ønsker bliver behandlet på en særlig måde. Det kan også være ting omkring dine personlige forhold, som du ønsker den fuldmægtige bliver bekendt med.

Skal der være særlig regulering vedr. adgangen til at give gaver i fremtidsfuldmagten

Udgangspunktet er, at den fuldmægtige ikke kan give gaver på dine vegne, dog kan den fuldmægtige give sædvanlige gaver, men værdien af disse gaver må ikke stå i misforhold til dine økonomiske vilkår på det tidspunkt, hvor gaven bliver givet. Den fuldmægtige kan derfor give gaver til jul og fødselsdag mv. til personer, som du er knyttet til, og som du hidtil har givet sådanne gaver. Hvis I har særlige traditioner omkring gaver, kan det være en god ide at skrive disse ind.

Skal fuldmægtigen kunne delegere, så en anden råder iht. fuldmagten

Det kan være en større eller mindre opgave at være indsat som fuldmægtig - afhængig af dine forhold og de opgaver, der er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det kan være en god ide at give den fuldmægtige adgang til at delegere opgaver til andre.

Skal fuldmægtigen kunne anvende ekstern bistand

Som fuldmægtig kan det være en stor hjælp at kunne søge bistand hos en ejendomsmægler, en revisor, en advokat - en håndværker eller andet, inden der træffes afgørende beslutninger. Det afhænger af dine forhold og de opgaver, som fremtidsfuldmagten omfatter, om der bør indsættes en adgang for den fuldmægtige til at anvende ekstern bistand.

Skal fremtidsfuldmagten give fuldmægtigen ret til refusion af udlæg

Det er udgangspunktet, at den fuldmægtige kan få udgifter til betaling af gebyrer opkrævet i forbindelse med ikraftsættelsen, udgifter til lægeerklæring og nødvendige transportomkostninger dækket.

Skal fremtidsfuldmagten give fuldmægtigen vederlag for arbejdet

Hvis du ønsker, at der skal være et egentligt vederlag for arbejdet, skal du indsætte særlig bestemmelse herom i fremtidsfuldmagten.


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma til oprettelse af fremtidsfuldmagt.

Du kan finde skabeloner til fremtidsfuldmagter til under vores pris, og du kan også finde gratis fremtidsfuldmagter. Der er også ganske gode vejledninger på både Statsforvaltningens hjemmeside og på justitsministeriets hjemmeside. Alligevel kan det være godt at have en at drøfte de mange forskellige forhold med. Som advokat har vi erfaring for, hvad de forskellige ting indebærer, og hvad du bør have med i dine overvejelser.

Ligesom ved udarbejdelse af et testamente og ægtepagt er det vigtigt, at fremtidsfuldmagten tager udgangspunkt i netop dig, din økonomi og din familie, således at den reelt opfylder de behov og ønsker, som du har med fremtidsfuldmagten, når den evt. træder i kraft. Det skal være klart, men også specifikt formuleret, således at konflikter kan undgås.

Samtidig hjælper vi med at få tinglyst din fremtidsfuldmagt, hvis du har brug for det, ligesom vi kan hjælpe med at få tid hos notaren. m.v.

Vi afsætter en time til et personligt møde, hvor vi grundigt sætter os ind i din families omstændigheder og forhold.


Fremtidsfuldmagtens ikrafttræden

Så længe du selv er i stand til at varetage dine interesser, er fremtidsfuldmagten inaktiv i fremtidsfuldmagtsregisteret og kan kun ses af fuldmagtsgiver, domstolene og Statsforvaltningen.

Det er Statsforvaltningens opgave at sætte fremtidsfuldmagten i gang – først herefter får fuldmagten virkning.

Fuldmagtsgiver kan, hvis omstændighederne tillader det, selv sætte fuldmagten i kraft. Ellers er det fremtidsfuldmægtigen, der skal anmode om det. Det kan derfor være vigtigt, at du taler med den eller de, som du indsætter som fremtidsfuldmægtige.

Når anmodningen om aktivering af fremtidsfuldmagten fremsendes til Statsforvaltningen, skal der samtidig vedlægges en lægeerklæring om fuldmagtsgivers tilstand. Herefter tager Statsforvaltningen stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft.


I mellemtiden

Der kan være en periode, hvor du eller et familiemedlem, stadig er i stand til at træffe fornuftige beslutninger om egne forhold, men hvor vedkommende har god glæde af hjælp og støtte til forskellige ting. Det kan i de situationer være en god idet at udfærdige en generalfuldmagt, som kan anvendes af den eller de, der støtter og hjælper.

Tredjemands kendskab til fremtidsfuldmagten

Efter Statsforvaltningen har afgjort, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, bliver afgørelsen offentlig tilgængelig ved at blive tinglyst i Personbogen.

Ønsker fuldmagtsgiver at tilbagekalde eller ændre i sin fremtidsfuldmagt, afhænger det af, om fuldmagten er sat i kraft af Statsforvaltningen.

Er fremtidsfuldmagten inaktiv, er proceduren for at tilbagekalde eller ændre, at man som fuldmagtsgiver med sit NemID via digital selvbetjening på tinglysning.dk, selv skal foretage tilbagekaldelsen eller ændringen. Dette skal dog ske, inden det vedkendes for en notar.

Hvis fremtidsfuldmagten er vedkendt af en notar, skal tilbagekaldelse eller ændring ske for en notar, da notaren i den forbindelse vil vurdere om fuldmagtsgiver har evnen til at handle fornuftsmæssigt. Hvis fuldmagtsgiver ønsker at oprette en ny fremtidsfuldmagt, skal vedkommende forinden besøget hos notaren oprette en ny fuldmagt via den digitale selvbetjening på tinglysning.dk.


Kontakt os nu
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma