Privatlivsbetingelser

Formålet
Der indsamles og opbevares en række oplysninger, som er nødvendige for at varetage den opgave, vi har som din advokat.

Dette sker under iagttagelse af reglerne herom i persondataforordningens art. 6, stk. 1, b.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse
– Cpr.nr.
– Cvr.nr.
– Oplysning fra SKAT
– Offentlige myndigheder
– Straffeattest alt afhængig af hvilken advokatydelse, der er tale om

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere den aftalte advokatydelse.

I nogle sager behandler vi følsomme personoplysninger om dig, for eksempel helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold.

Hvis der er tale om personfælsomme personoplysninger er behandlingsgrundlaget , at vi skal håndhæve eller forsvare et retskrav, GDPR art. 9.2.f.

Der er ofte behov for at foretage officielle registreringer af dele af dine personoplysninger eksempelvis i tinglysningen eller Domstolstyrelsens sagsportal, minretssag.dk.

Når du er klient hos os, eller er part i en sag hos os, vil der blive oprettet en sag i vores system, hvor oplysninger oplysningerne gemmes.  Vi bruger oplysningerne til at kommunikere med dig, behandle sagen og foretage registreringer i offentlige digitale løsninger.

Dataansvar
Advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius er den dataansvarlige.
Advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius kan kontaktes:

STOKVAD Advokatfirma
Albanigade 15
5000 Odense C

Du kan kontakte os, hvis du vil vide, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.

Databehandlere
Vi videregiver ikke personoplysninger til samarbejdspartnere, med mindre dette følger af den opgave, som vi skal udføre for dig som advokat.

Der er ofte behov for at foretage officielle registreringer af dele af dine personoplysninger eksempelvis i tinglysningen eller Domstolstyrelsens sagsportal, minretssag.dk.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler, så har vi indgået sådanne.

Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Sådan indhentes personoplysningerne
De fleste personoplysninger kommer fra dig, men vi får også personoplysninger fra f.eks. offentlige myndigheder, arbejdsgivere, læger, hospitaler, politiet, ejendomsmæglere, revisorer m.m.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger så længe, som aftaleforholdet mellem STOKVAD Advokatfirma og dig eksisterer.

Ophører du med at være klient hos os, slettes oplysningerne tidligst efter indeværende år + 10 år.

Automatiske afgørelser eller profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykke vedrørende levering af en eller flere advokatydelser, så kan du altid trække dette samtykke tilbage.

Andre rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til begrænsing af data
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du kan finde her: www.datatilsynet.dk

Klage til datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til mig som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynets kontaktoplysninger findes her: www.datatilsynet.dk