Forretningsbetingelser

Generelt

Betingelserne for Stokvad-Advokatfirma er gældende fra 1. januar 2019. Forretningsbetingelserne er gældende, med mindre andet er aftalt.

STOKVAD Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 39945215, der er ejet af advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius.

Alle advokater i STOKVAD Advokatfirma er beskikket af justitsministeren og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Sagens modtagelse
Ved modtagelsen af en sag fra en klient undersøges det i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og STOKVAD Advokatfirmas egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

STOKVAD Advokatfirma er underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

STOKVAD Advokatfirma er således forpligtet til følgende:
At indhente identitetsoplysninger fra nye klinter

Klient skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse, samt CVR-nr. eller CPR-nr.

Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis klienten er et selskab.

Behandling af personoplysninger
I vores behandling af sager, vil vi altid modtage personoplysninger af forskellig art.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende regler.

Du kan læse om vores behandling af personoplysninger under punktet privatlivsbetingelser.

Honorar
STOKVAD Advokatfirma afregner sagerne efter medgået tid, opgavens størrelse og kompleksitet. Der kan tillige tages hensyn til, om der har været tale om en hastesag, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven og sagens værdi.

For at sikre vores krav på betaling, opkræves ofte depositum for en del af det forventede honorar.

Alle forudbetalte beløb herunder deposita bliver indsat på klientkonto og behandles som klientmidler i henhold til klientkontovedtægten.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

Fortrolighed
Alle oplysninger, som meddeles til STOKVAD Advokatfirma af en klient, eller som modtages om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for en klient, behandles fortroligt.

Fortrolighedspligten gælder med respekt af retsregler, hvorefter der påhviler STOKVAD Advokatfirma oplysningspligt.

Klientmidler
STOKVAD Advokatfirma har klientbankkonti i Middelfart Sparekasse.

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler.

Ansvars og garantiforsikring
Advokaterne er ansvarsforsikret hos CNA Insurance, Filial af CNA Insurance Compay Limited, Hammeriensgade 6, 1267 København K.

Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 2.500.000,00 pr. år.

Herudover er der tegnet en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. år.

Ansvar
Advokaterne er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver alene om dansk ret.

Klage
Advokaterne og STOKVAD Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126.

Herudover finder Advokatsamfundets advokatetiske regler anvendelse. Disse kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokater kan indgives til advokatankenævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Lov og værneting
STOKVAD Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.